CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 2011 PDF

, 25 in ,5 in , 11 in , 10 in en 26 in . niveau van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the Februar ist der EuGH dem Standpunkt desGeneralanwaltes in 31 Article 2 of the CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Beroepsvervoer over de Weg. (Industry-wide Road Haulage Pension Fund. Foundation). Page 2. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Vervoer achieved a test value of ( ) for the early retirement pension, the CAO (collective labour agreement) .

Author: Mezahn Yor
Country: Lesotho
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 2 March 2004
Pages: 163
PDF File Size: 6.56 Mb
ePub File Size: 2.54 Mb
ISBN: 629-7-27508-971-8
Downloads: 41885
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Digar

Naar het oordeel van het hof beroepsboederenvervoer dit dat artikel 2 lid 6 Wet AVV de beperktheid van de werkingssfeerbepaling voor zover deze uitsluitend betrekking heeft op in Nederland gevestigde werkgevers gezien de ratio en strekking van de Detacheringsrichtlijn opzij zet. Subsidiair vordert FNV een verklaring voor recht dat op de hiervoor genoemde arbeidsovereenkomsten artikel 46 van de algemeen verbindend verklaarde Cao voor uitzendkrachten van toepassing is.

FNV is partij bij de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Derhalve zijn de dwingende bepalingen van het Nederlands arbeids recht ook op de arbeidsovereenkomsten tussen [Transport PL] en haar Poolse werknemers als aan [appellante] beschikbaar gesteld, van toepassing. Het Hof van Justitie van de Europese Unie overwoog onder meer het volgende.

Het betreft immers een uitzendrelatie. De kantonrechter heeft daarom slechts de periode tot 1 januari relevant geacht.

De vordering is verder qua plaats en tijd te onbepaald, nu FNV nalaat aan te geven waar de arbeid van de betreffende chauffeurs gewoonlijk wordt verricht. Het daarbij na te streven doel is uit het oogpunt van concurrentie ook niet onrechtmatig en vormt op zich ook geen misbruik van het identiteitsverschil tussen beide nauw gelieerde vennootschappen. Voorts overwoog de kantonrechter het volgende. Een groot aantal ritten, zoal niet de meeste, heeft een directe relatie met Nederland opdrachtgever [appellante] dan wel tevens bestemming.

  FIST FULL OF TOWS PDF

Legal Study PWD

De ritten beginnen meestal in Polen en eindigen veelal in een West-Europees land. Dit recht blijft ook van toepassing wanneer de werknemer tijdelijk werkzaamheden in een andere staat verricht. Voorts bepaalt dit lid dat deze twee aanknopingscriteria niet van toepassing zijn wanneer uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land, in welk geval het recht van dat andere land toepasselijk is.

In zoverre slaagt grief 3. FNV heeft immers een ander en breder belang bij de naleving van een CAO dan een bepaalde individuele werknemer. Verder vinden de werkzaamheden uitsluitend plaats ten behoeve van [appellante]. De kantonrechter is van oordeel dat deze vraag bevestigd dient te worden beantwoord. Artikel 8 van deze verordening bepaalt immers dat voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, de overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht.

Gezien het bepaalde in artikel 6 leden we en 2 EVO zijn daarom de dwingendrechtelijke Nederlandse bepalingen ook niet van toepassing. Wanneer aldus op de rechtsverhouding ed [Transport] NL en haar Poolse chauffeurs Nederlands recht van toepassing is, dan ligt daarin weer besloten dat ook de algemeen verbindend verklaarde CAO, als behorende tot de Nederlandse rechtsregels, in beginsel op deze arbeidsverhoudingen van toepassing is. Blijf op de hoogte rss email. Daaraan doet niet af dat een aantal Poolse werknemers, dat destijds was gedetacheerd door [Transport PL] bij brroepsgoederenvervoer, middels de als productie 2 bij memorie van grieven overgelegde berospsgoederenvervoer te kennen heeft gegeven zich niet met deze procedure te kunnen verenigen.

In Polen [vestigingsplaats] is gevestigd de vennootschap naar Pools recht [Transport] Transport Sp z. Ook in artikel 7: Tot een verklaring voor recht kunnen ze echter niet leiden.

  FOSC 450 TYCO PDF

FNV heeft echter niet zelfstandig gegriefd, zodat de door de kantonrechter afgegeven verklaring voor recht en gericht op en aldus beperkt tot de algemeen verbindend verklaarde CAOin stand dient te blijven. Daarmee staat de onrechtmatigheid van het handelen reeds vast. Tbs Tbs is een maatregel om daders te behandelen die tijdens het misdrijf gedeeltelijk 22011 waren.

Zij verbindt daaraan een soortgelijke veroordeling als onder het primaire is gevorderd alsmede een in hoogte gelijke schadevergoeding. berlepsgoederenvervoer

Legal Study PWD

De kantonrechter dient vervolgens de vraag te beantwoorden of dit een onrechtmatige daad jegens FNV oplevert. Hiertoe moet de verwijzende rechter vanwege de aard van de arbeid in de sector van het internationale transport, als aan de orde in het hoofdgeding, zoals de advocaat-generaal in de punten 93 tot en met 96 van haar conclusie heeft gesuggereerd, rekening houden met alle elementen die de werkzaamheid van de werknemer kenmerken.

Tenslotte is onjuist dat de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen jegens eenieder kan worden gehandhaafd, zoals werkgevers in het uitzendwezen en slechts onder bijzondere omstandigheden jegens buitenlandse werkgevers. Waar er sprake is van gebondenheid aan een aantal van de algemeen verbindend verklaarde bepalingen uit de betreffende CAO voor het Beroepsgoederenvervoer kan deze gebondenheid slechts gelden voor de periode s van algemeen verbindend verklaring.

Ook in [vestigingsplaats] is de staking uitgebroken, die alleen met [Transport] NL en niet met enige Pools bedrijf is uitgevochten. Een dergelijke vordering kan uiteraard in beginsel alleen worden ingesteld tegen de werkgever die de bepalingen van die algemeen verbindend verklaarde CAO niet naleeft met betrekking tot de eigen werknemers lees: